Myśleliście kiedyś by założyć własny żłobek albo klub dziecięcy? Lubicie zajmować się dziećmi, macie ku temu predyspozycje, ale nie wiecie jak zacząć? Poniżej przedstawiamy garść informacje: co, gdzie, jak? Postaramy się rozjaśnić nieco sprawę samego założenia żłobka (klubu dziecięcego), jak i wymogów z tym związanych.
zlobeczekNa wstępie należy zaznaczyć kto może prowadzić żłobek (klub dziecięcy). Są to: gminy (ich jednostki budżetowe), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Naszym kolejnym krokiem będzie zarejestrowanie działalności gospodarczej oraz znalezienie odpowiedniego lokum. Lokal musi posiadać pozytywną opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Staży Pożarnej w naszym mieście oraz pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Następnie należy dokonać wpisu do rejestru żłobków prowadzonego przez Prezydenta właściwego miasta, burmistrza lub wójta – dokonuje się go w Urzędzie Miasta lub Gminy. Należy także pamiętać o zapewnieniu odpowiedniego poziomu realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych oraz edukacyjnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, a także aktów podwykonawczych.
Słów kilka na temat naszego lokalu. Lokal pod klub dziecięcy powinien posiadać minimum jedno pomieszczenie, a dzieciom należy zapewnić bezpieczne oraz higieniczne warunku pobytu. Należy również pamiętać o stworzeniu miejsca gdzie dzieci będą mogły odpoczywać.
Można prowadzić klub dziecięcy w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, jednak pod pewnymi warunkami. Lokal taki nie może być przeznaczony dla więcej niż 15 dzieci oraz znajdować się na parterze budynku wykonanego z elementów, które nierozprzestrzeniają ognia. Lokal taki powinien również posiadać minimalnie dwa wejścia na zewnątrz oraz być wyposażony w trudno palne wykładziny i inne stałe elementy odporne na ogień. W lokalu zlobekpowinna znajdować się gaśnica proszkowa ABC o zawartości minimum 4 kg środka gaśniczego. Powierzchnia lokalu powinna wynosić min. 16 metrów dla 3 do 5 dzieci, jeżeli dzieci jest więcej niż 5 to powierzchnia powinna być większa o kolejne 2 m na każde dziecko, jeżeli dzieci przebywają w lokalu do 5 godzin dzienne oraz 2,5 m na każde dziecko, jeżeli dzieci przebywają dłużej niż 5 godzin dziennie. Pomieszczenie, w którym znajdują się dzieci powinno być wyposażone w specjalne osłony uniemożliwiające bezpośredni kontakt z grzejnikami. Jeżeli chodzi o wyposażenie to ustawodawca nie narzuca żadnych rozwiązań. Jednak pamiętać trzeba by meble były dostosowane do wymagań ergonomii, posiadać atesty oraz certyfikaty. Zabawki powinny spełniać warunki bezpieczeństwa i higieny oraz być zaopatrzone w znak CE.

Kolejne wymogi opiszemy w naszym kolejnym artykule.