Zasiłek rodzinny na dziecko ma być pomocą, świadczeniem wypłacanym przez państwo, w celu pokrycia częściowych wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. O zasiłek może ubiegać się rodzic lub rodzice dziecka, ale także opiekun prawny, opiekun faktyczny, czy osoba ucząca się.
W 2014 roku w listopadzie wejdą zmiany, jakie? Zapraszam do przeczytania naszego artykułu.
Od początku listopada 2012 roku obowiązywał nowy okres, tzw. okres zasiłkowy. Oznacz to, że w chwili nadejścia tego okresu świadczenie rodzinne jest podwyższane o wskaźnik inflacji za trzy poprzednie lata. Dlatego też w 2013 roku i większości roku 2014 kryterium dochodowe wynosiło
i wynosić będzie 539 zł na jedną osobę w rodzinie oraz 623 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego (wcześniej było odpowiednio 504 zł i 583zł). 1 listopada 2014 czeka nas kolejna zmiana. Kwoty podane powyżej będą wyższe i wyniosłą odpowiednio 574 zł oraz 664 zł w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością.
dzieckoW nowym roku dla kogo przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko? Tak jak pisaliśmy już wyżej – rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunom lub osobom uczącym się, ale są pewne obostrzenia. Dochód na jedną osobę nie może przekroczyć kwoty 552,30 zł oraz 638,90 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Zasiłek będzie również przysługiwał jeżeli, dochód jest nieco wyższy, a mianowicie maksymalnie do kwoty najniższego zasiłku rodzinnego, czyli kwoty 68 zł, pod warunkiem, że zasiłek przysługiwał w poprzednim okresie. Zasiłek można pobierać również maksymalnie do ukończenia przez dziecko 18 roku życia (lub do ukończenia nauki w szkole), jednak nie dłużej niż do 21 jeżeli kontynuuje naukę lub 24 (ważna jest dalsza kontynuacja nauki) roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Pamiętajmy, że okres możliwości pobierania zasiłku kończy się wraz z ukończeniem przez podopiecznego 24 roku życia. Zasiłek również może zostać odebrany lub nie przysługiwać wcale. Jakie to sytuacje? Oto one. Dziecko pozostaje w związku małżeńskim, dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, osoba pełnoletnia jest uprawniona do otrzymania zasiłku na własne dziecko, osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostały zasądzone alimenty, chyba że jedno z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, czy powództwo o ustalenie ojcostwa zostało oddalone.
Jakie mamy obecnie stawki zasiłku? 77 zł na dziecko do 5 roku życia, 106 zł na dziecko od 5 do 18 roku życia, 115 zł na dziecko od 18 do 24 roku życia. małe-dzieckoWażną sprawą są również dodatki, które przysługują osobom posiadającym dzieci. Mamy więc becikowe wynoszące nadal 1000 zł, 400 zł z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, ale również dodatki z tytułów kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (60 zł do 5 roku życia, 80 zł od 5 do 24 roku życia), dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł jednorazowo na jedno dziecko), czy dodatek z tytułu pojęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.
Niestety kwoty te nie są ogromne, pamiętajmy jednak, że intencją ustawodawcy było pokrycie części wydatków związanych z wychowywaniem dzieci, a nie ich całości. Nie może być tak by to Państwo utrzymywało dziecko zamiast rodzica.