W ostatnim naszym artykule opisaliśmy zagadnienie założenia żłobka czy klubu dziecięcego. Opisaliśmy kto może zająć się takim przedsięwzięciem oraz jakie są częściowe wymogi. W obecnym artykule kontynuujemy temat dotyczący wymogów.
Podstawową sprawa i jedną z najważniejszych jest łatwy i szybki dostęp to apteczki wyposażonej w podstawowe środki opatrunkowe i lecznicze. Wiadomo, że dzieci potrafią nieprawdopodobnie szybko spowodować uraz innego dziecka lub siebie samego, dlatego apteczka jest niezbędna. Skupmy się teraz na wymogach budowlano-technicznych lokalu przeznaczonego pod żłobek/klub dziecięcy. W lokalu musi znajdować się szatnia oraz stanowisko do zlobekprzewijania dzieci. Miejsce, w którym przechowywane są środki czystości oraz inne sprzęty musi być odpowiednio zabezpieczone przed dziećmi. Urządzenia sanitarne, takie jak umywalka, brodzik z natryskiem oraz inne muszą mieć zapewniony dostęp do centralnej regulacji mieszania ciepłej wody. Dodatkowo musi być możliwość otwierania w pomieszczeniach co najmniej pięćdziesięciu procent powierzchni okiennej, a także oświetlenie musi być zgodne z Polską Normą PN-EN 12464-1:2004. Plac zabaw powinien być wyposażony w urządzenia bezpieczne posiadające atesty i certyfikaty, niedostępne dla osób postronnych, natomiast niemowlęta powinny mieć w miarę możliwości zapewnione miejsce do leżakowania na werandzie lub tarasie. Dodatkowo jeżeli dzieci będą miały dostęp do piaskownicy, to piasek musi być zabezpieczony przed odchodami i powinien być wymieniany.
Personel. By zostać kierownikiem klubu dziecięcego należy mieć wykształcenie średnie oraz mieć ukończone 280-godzinne szkolenie, chyba że osoba taka posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3. By zostać dyrektorem, należ mieć dodatkowo co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu takiego klubu. Opiekunowie dzieci mają takie same wymagania jak kierownik, z warunkiem taki, iż opiekun powinien pracować co najmniej przez 6 miesięcy z dziećmi zanim zostanie zatrudniony, w innym wypadku musi skończyć dodatkowe szkolenie. Opiekunem mogą zostać także osoby posiadające kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej, a także pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. W klubach mogą dodatkowo pracować wolontariusze, jednak powinni mieć skoszone 40-godzinne szkolenie. Jeden lozeczkoopiekun może opiekować się naraz ośmiorgiem dzieci, chyba że w gronie jest dziecko niepełnosprawne – wtedy może opiekować się maksymalnie pięciorgiem maluchów. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi muszą przejść badania sanitarno-epidemiologiczne, ale także dawać rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, nie być pozbawionym władz rodzicielskich, ani zwieszonym w jej sprawowaniu. Osoby takie nie mogą być także skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne oraz wypełniać swoje obowiązki alimentacyjne w sposób nie wzbudzający obiekcji. Pracą żłobka powinien kierować dyrektor, który musi posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub wykształcenie średnie oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi.
W przyszłym miesiącu opiszemy ostatnie zagadnienie z zakresu żłobków/klubów dziecięcych, a mianowicie zasady wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Zapraszamy.