Bardzo często się zdarza, że rodzice rezygnują z zatrudnienia niani bo ich na to nie stać. Niestety w obecnych czasach pomocna dłoń w opiece na dzieckiem jest niezbędna, dlatego ustawodawca wyszedł naprzeciw oczekiwaniom rynkowym i umożliwił otrzymanie dofinansowania na zatrudnienie niani do opieki na dzieckiem. Jak otrzymać wsparcie finansowe? Zapraszamy do naszego artykułu.

dzieckoDofinansowanie jest zależne od wynagrodzenia niani. Jeżeli niania będzie miała pensję równą lub mniejszą od minimalnego wynagrodzenia to nie będzie trzeba opłacać za nią składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne – ich koszt pokryje budżet państwa. W przypadku wynagrodzenia większego będziemy musieli wyżej wymienione składki płacić tylko od kwoty przewyższającej poziom minimalnego wynagrodzenia. Upraszczając – jeżeli minimalne wynagrodzenie wynosi 2000 zł brutto, a my płacimy niani 2500 zł brutto to składki odprowadzamy tylko od kwoty 500 zł. Ważne jest to, że państwo nie pokrywa składki chorobowej. Kto może skorzystać z dofinansowania? Są to oczywiście rodzice, opiekunowie prawni, ale również inne osoby które opiekują się dzieckiem, np. na podstawie decyzji sądu. Istnieje kilka warunków ograniczających wsparcie finansowe. Po pierwsze dziecko musi być w wieku od 20 tygodni do lat 3, rodzice nie są na urlopie macierzyńskim, ojcowskim lub wychowawczym, nie tworzą zawodowej rodziny zastępczej, nie korzystają z ulgi na podstawie umowy akwizycyjnej. Dodatkowo należy spełnić jeden z wymienionych warunków: pracować na umowę o pracę lub zlecenie, prowadzić pozarolniczą działalność, prowadzić działalność rolniczą (prócz osób, które są domownikami w gospodarstwie rolnym i podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników).

maluszekRodzice mogą skorzystać z dofinansowania bez względu na swoją sytuację życiową – może by rodzicem samotnie wychowującym dziecko, wdowcem, rozwodnikiem lub w separacji. Dziecko oczywiście nie może chodzić do żłobka czy być pod opieką dziennego opiekuna. Nianią może być osoba, która nie jest rodzicem dziecka, ma więcej niż 18 lat oraz będzie posiadać orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy. Nianią będzie więc mogła być babcia, siostra, kuzynka lub osoba spoza rodziny. Nie ma tutaj również wymogu kierunkowego wykształcenia czy doświadczenia w pracy z dziećmi – chociaż jest to kwestia, którą rodzice muszę przemyśleć przed zatrudnieniem takiej niani. Nianię należy zgłosić do oddziału ZUS w swoim miejscu zamieszkania aby odpowiednio rozliczyć składki. Będzie do tego potrzebna umowa podpisana z nianią (umowa uaktywniająca), dokumenty potrzebne do zgłoszenia niani i siebie jako płatnika ZUS oraz dokumenty, które są potrzebne do rozliczenia składek. Wszystkie informacje o niezbędnych dokumentach uzyskamy w terenowym oddziale ZUS. W przypadku wygaśnięcia lub zerwania umowy z nianią, należy w ciągu 7 dni wyrejestrować nianie z ubezpieczenia.