Obecnie, zasiłek rodzinny zaliczany jest do najczęściej pobieranych świadczeń finansowych, pochodzących bezpośrednio z budżetu państwa. Trudna sytuacja na rynku pracy oraz niskie zarobki sprawiają, że wiele rodzin decyduje się skorzystać właśnie z tej formy pomocy finansowej.

Spróbujmy więc na wstępie odpowiedzieć na jedno najważniejsze pytanie – kto może ubiegać się o zasiłek rodzinny?

Jak powszechnie wiadomo, zasiłek ten przyznawany jest rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, posiadającym przynajmniej jedno dziecko. Według przepisów polskiego prawa, małżeństwa bezdzietne nie są bowiem traktowane jako rodzina. O ile wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego możemy złożyć, zasadniczo, w dowolnym momencie, o tyle kryteria, które musimy spełnić aby go otrzymać, nie są już tak elastyczne. Przejdźmy zatem do konkretów.

Bez wątpienia, najważniejszym ze wspomnianych warunków jest dochód przeliczany na jednego członka rodziny. Aby otrzymać zasiłek, dochód przeznaczony na dziecko nie może przekraczać 539zł. Warto zaznaczyć, że suma ta dotyczy przypadków, w których dziecko jest zdrowe. Jeśli bowiem, nasze dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, wówczas kwota ta automatycznie wzrasta do 623zł.

Musimy być również świadomi faktu, że jeżeli dojdzie do sytuacji, gdzie nasze dochody minimalnie przekraczają wyżej wymienione progi, to wcale nie musi się to wiązać z pozbawieniem nas prawa do zasiłku. Przepisy pozwalają bowiem na ewentualne przekroczenie dopuszczalnego dochodu, pod warunkiem, że nie wynosi ono więcej niż 77zł, (czyli odpowiednio – 616 i 700zł) na osobę.

Niezmienna pozostaje również kwestia zasiłku rodzinnego, przyznawanego prawnym opiekunom dziecka. Zarówno przed, jak i po nowelizacji ustawy, mogą oni liczyć na identyczne progi finansowania. Przepisy jasno określają również sytuacje, w których zasiłek rodzinny może trafiać bezpośrednio do dziecka. Więcej informacji na ten temat odnaleźć można na stronach internetowych odpowiednich organów.