Jak niemalże co roku, od 1 stycznia 2017 roku nastąpi waloryzacja wysokości świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców opiekujących się dzieckiem z niepełnosprawnością. Jednak od stycznia 2017 roku w przepisach pojawi się zmiana, która wynikła z wyroku z dnia 18 listopada 2014 roku (sygn.. akt 7/11) wydanego przez Trybunał Konstytucyjny.
Do tej pory w przepisach dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców opiekujących się dzieckiem z niepełnosprawnością jednym bądź większą ich liczbą było tak, że przysługiwało jedno świadczenie pielęgnacyjne bez względu na liczbę dzieci z niepełnosprawnością. matka-synOczywiście rodzice, co najmniej jedno, musiało wówczas zrezygnować z wszelkiej pracy zarobkowej. Po nowelizacji przepisów rodzice otrzymają świadczenie pielęgnacyjne na każde dziecko z niepełnosprawnością. Zatem, jeśli w rodzinie urodziło się co najmniej dwoje dzieci z niepełnosprawnościami, to wówczas na każde dziecko będzie przypadać zasiłek pielęgnacyjny. Od 1 stycznia 2017 roku wynosić on będzie 1406 zł netto miesięcznie. Świadczenie to będzie wzrastać o procentowy wskaźnik, o który podwyższane będzie minimalne wynagrodzenie.
Do tej pory świadczenie to przysługiwało zazwyczaj matce ze względu na fakt konieczności rezygnacji z pracy zarobkowej na rzecz opieki nad dzieckiem. Po nowelizacji świadczenie przysługiwać będzie za każde dziecko z niepełnosprawnościami każdemu z rodziców, które zrezygnuje z pracy ponieważ będzie się zajmować opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnością.
Dodatkowo w okresie, gdy korzysta się z urlopu wychowawczego lub świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad inną osobą zależną, nie będzie zabierany zasiłek dla opiekuna.
Rodzice i/lub opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami powinni pamiętać, że przysługują im jeszcze inne zasiłki i świadczenia, w tym między innymi dodatek do zasiłku rodzinnego, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna czy dodatek lub zasiłek pielęgnacyjny.
matka-corkaDodatek do zasiłku rodzinnego należy się rodzicom lub opiekunom prawnym lub faktycznym dziecka z niepełnosprawnością, które nie ukończyło 18 roku życia lub 24 roku życia jeśli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej. Dziecko z niepełnosprawnością powinno legitymizować się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym jej stopniu. Dodatek nie jest wysoki i zależy od wieku dziecka.
Z kolei zasiłek dla opiekuna należy się rodzicom lub opiekunom osób z niepełnosprawnościami, którzy w skutek nowelizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych utraciły z dniem 1 lipca 2013 roku prawo do świadczeń pielęgnacyjnych i nie spełniają kryterium dochodowego do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Jednak, aby jak najpełniej zapewnić sobie i swojemu dziecku z niepełnosprawnością godne życie i w miarę bezpieczeństwo finansowe należy udać się do ośrodka pomocy społecznej i zaczerpnąć aktualnej informacji o należnych świadczeniach.