Każdy rodzic przynajmniej raz miał sytuację, w której nie mógł pracować z powodu konieczności zapewnienia opieki nad dzieckiem. Prawodawca zadbał o rodziców, będących w takiej sytuacji, i z myślą o zapewnieniu im zapłaty za dni nieobecności w pracy w postaci zasiłku opiekuńczego. Kiedy, kto i w jakiej wysokości może ubiegać się o rzeczony zasiłek?
Generalną zasadą przyznawania zasiłku opiekuńczego jest opieka nad dzieckiem. Zasiłek przysługuje rodzicowi, który jest ubezpieczony. banknotMusi on być zwolniony z obowiązku wykonywania pracy z powodu konieczności opieki nad dzieckiem. Konieczność ta może być spowodowana chorobą dziecka (dziecko do 14 roku życia) oraz nad inną osobą zależną (w tym pojęciu mieści się dziecko powyżej 14 roku życia o ile pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki). Przy czym dziećmi są dzieci ubezpieczonego lub jego małżonka, a także przysposobione oraz te przyjęte na wychowanie i utrzymanie.
Zasiłek przyznawany jest na okres rzeczywistej opieki nad dzieckiem. W ciągu roku kalendarzowego jest to sześćdziesiąt dni, o ile jest to opieka nad chorym dzieckiem. Ważne jest to, że na jedno dziecko może być przyznany zasiłek jednemu rodzicowi w danym czasie. Jeśli w ciągu roku matka dziecka wykorzystała np. 50 dni, a ojciec 15, to ojciec dziecka otrzyma zasiłek tylko za 10 dni. Analogicznie sytuacja będzie wyglądać w przypadku większej liczby dzieci.
Zasiłek opiekuńczy stanowi osiemdziesiąt procent podstawy wymiaru zasiłku. Należy się on rodzicowi za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy spowodowanej koniecznością sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Zasiłek jednak nie będzie naliczony w czasie, gdy rodzic przebywa na urlopie bezpłatnym lub na urlopie wychowawczym. Nie będzie także przysługiwał, gdy rodzic w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem zachowa prawo do pełnego wynagrodzenia. sloikWówczas okres ten nie wlicza się do okresu zasiłkowego. Nawet pobyt dziecka w szpitalu czy klinice nie stanowi podstawy do odmówienia przyznania zasiłku opiekuńczego o ile lekarz wystawi zwolnienie lekarskie z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem.
Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy przede wszystkim przedstawić odpowiednie zaświadczenie lekarskie wystawione dla rodzica z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. Do tego konieczne jest przedłożenie wypełnionego wniosku o zasiłek opiekuńczy – druk ZUS Z-15. Przedkłada się go płatnikowi zasiłku przy każdorazowym ubieganiu się o wypłatę zasiłku. Jeśli zasiłek ma wypłacić ZUS, potrzebne będą jeszcze zaświadczenia płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3, ZUS Z-3a lub ZUS Z-3b.